Frysen Airsoft i Jönköping anlägger 11500 kvm stor utomhusarena

Grundfoto: Lantmäteriet.

Här är marken (blå markering i bilden ovan) där butiken Frysen Airsoft i Jönköping just nu håller på att uppföra en 11500 m2 stor utomhusarena.

Vid tekniska nämndens sammanträde 2021-04-21 togs det beslut om att företaget Frysen Airsoft AB får köpa 11500 m2 mer mark intill befintlig anläggning vars markyta är 4600 m2.

Företaget har sedan flera år tillbaka haft en dialog med kommunen om att utöka sin markyta. De har även vision om att den fysiska butiken ska bli dubbelt så stor som den är nu (JP).

I mars 2019 (2019-03-12) beslutade tekniska nämnden att bifalla (godkänna) ett förslag till avsiktsförklaring som handlade om att Frysen Airsoft får förtur till att köpa 7500 m2 mark intill sin befintliga mark (från 2016). Men kommunen måste först hitta en lösning för torvupplaget som finns på den marken innan överlåtelse kan ske.

I januari 2021 (2021-01-20) läggs en ny och uppdaterad avsiktsförklaring fram. Torvupplaget har blivit borttransporterat och Frysen Airsoft har ett önskemål om att få köpa ytterligare 4000 m2, så totalt 11500 m2.
Tekniska nämnden biföll detta.

Sedan 2021-04-21, biföll tekniska nämnden att Frysen Airsoft får köpa marken.

Lantmäteriförrättningen är ännu inte klar men förväntas bli färdig inom kort och därefter kommer de nya fastighetsgränserna synas i fastighetskartan. Köpeavtalet medger däremot tillträde till marken innan lantmäteriförrättningen är avslutad.

Därför har containrarna har redan flyttats till det nya området. Det är också redan nu möjligt att delta i spel där, för den som är intresserad och hinner med att köpa biljett.

Hela anläggningen finns inom detaljplanerat område (se detaljplan hedenstorp 1:3,del av,industriområde sv tpl.hedenstorp för den som är intresserad). Ena kortsidan har stängsel mot området där Jönköpings flygplats finns.

Nedan utdrag ur tekniska nämndens sammanträdesprotokoll relaterade markköpet:

2019-03-12

§ 50
Avsiktsförklaring avseende del av Hedenstorp 1:3
Tn/2016:617 255

Sammanfattning
Förslag till avsiktsförklaring avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings kommun, har upprättats mellan Jönköpings kommun och Frysen AirSoft AB.
Avtalet innebär att bolaget får förtur till förvärv för ett område om ca 7 500 kvm mark efter att kommunen hittat en lösning för torvupplaget innan definitiv överlåtelse sker.

Källa

2021-01-20

§ 10
Avsiktsförklaring avseende del av Hedenstorp 1:3 (Frysen Airsoft AB)
Tn/2016:617 255

Sammanfattning
En ny och uppdaterad avsiktsförklaring avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings kommun, föreslås tecknas mellan Jönköpings kommun och Frysen AirSoft AB. Tekniska nämnden har tidigare tagit ett positivt beslut (mars 2019) om att teckna en avsiktsförklaring för del av ytan, vilken då uppgick till ca 7 500, och som var villkorad av borttransport av torven på platsen. Nu är detta arbete utfört samtidigt som bolaget önskat en prövning om möjlighet till utökat markköp, om ytterligare ca 4 000 kvm. Kontoret har ansett det lämpligt att pröva sådan utökning genom förslag till ny, uppdaterad avsiktsförklaring innan definitiv överlåtelse med nyttjanderättsavtal föreslås.

Bifogat avtal innebär att bolaget får förtur till förvärv av ett område om ca 11 500 kvm mark efter att kommunen nu upphandlat och transporterat bort torven innan definitiv överlåtelse sker.

Frysen AirSoft AB är Sveriges största airsoft-butik med en av Sveriges största utomhusarenor och finns idag etablerad på Hedenstorpsområdet i direkt anslutning till ytan som diskuteras. Tillkommande yta, om ca 11 500 kvm, kommer att möjliggöra expansion och att nuvarande utomhusarena kan utökas, och bli en viktig del i deras verksamhet. Även utökad byggnation planeras i framtiden.

Källa

2021-04-21

§ 68
Köpeavtal avseende del av Hedenstorp 1:3 (Frysen Airsoft AB)
Tn/2016:617 255

Sammanfattning
Förslag till köpeavtal avseende del av Hedenstorp 1:3, Jönköpings kommun,
har upprättats mellan Jönköpings kommun och Frysen AirSoft AB. Markområdet, på ca 11 500 kvm, tillträds efter att lantmäteriförrättningen är avslutad och köpe-skillingen är betald.
Markområdet ska användas för att utöka sin befintliga utomhusarena för airsoft.

Källa

Köpeavtalet ger däremot rätt att tillträda marken innan lantmäteriförrättningen är avslutad:

Fastigheten tillträds av köparen så snart köpeskillingen betalts.
Köparen har dock rätt att dessförinnan disponera marken för erforderliga förbindelser.

3. Tillträde

Några videor från området:

”Frysen Airsofts Nya Arena 2021! Öppnar Snart!”
”Sneak peak! // Frysen Airsoft new field! // 16-05-2021”